menu

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazným ustanovením a upravují vzájemný obchodní vztah mezi Kupujícím a firmou Fine Wine s.r.o se sídlem Březinova 1027, Kladno 2, 272 01, IČ: 289 689 30 jako Prodávajícím.


II. Objednávka

Objednávku může učinit Kupující u Prodávající prostřednictvím webu, e-mailem, SMS zprávou, telefonicky na kontaktním čísle Prodávajícího nebo přes sociální sítě. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující obdrží od Prodávajícího e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že Prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost Prodávajícího je Kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí Prodávající. Neprokázání této podmínky Kupujícím na žádost Prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího.


III. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění resp. potvrzení objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží u nás nakoupeného. Fotografie k vínům jsou pouze ilustrační, nemusí se shodovat s produktem. Rozdíl může být v etiketě nebo ročníku.


IV. Bonusy, slevy

Prodávající si váží svých zákazníků, a proto svým dlouholetým zákazníkům může poskytnout slevu dle dohody.


V. Způsoby platby a dopravy

Zakoupené zboží je možno osobně po předchozí domluvě vyzvednout v sídle firmy. V Praze a okresu Kladno je rozvoz zakoupeného zboží zdarma. Ve zbytku republiky je účtováno dopravné dle dohody. Cena dopravy závisí na velikosti objednávky a vzdálenosti místa určení od skladu Prodávajícího.


VI. Doba dodání zboží

Většinu nabízeného zboží je Prodávající schopen vyexpedovat do deseti pracovních dnů. Termín a čas dodání zakoupeného zboží bude stanoven dohodou mezi Kupujícím a Prodávajícím. V případě vyprodání objednaného zboží bude kupujícímu nabídnuto zboží odpovídající úrovně a zároveň mu bude sdělen přibližný termín naskladnění chybějícího zboží. Kupující se rozhodne, zda bude na objednaném zboží trvat nebo si zakoupí jiné odpovídající.


VII. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Zrušit objednávku před expedicí je může Kupující kdykoliv telefonicky na kontaktním čísle nebo na základě e-mailu odeslaného Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího (finewine@seznam.cz).

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě (faktura). Na základě takto vráceného zboží Prodávající neprodleně vrátí peníze za objednané zboží, a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (číslo účtu Kupujícího). Datum a podpis".


VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech:

  • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího,
  • kdy není schopen doručit zboží v daném termínu,
  • v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,
  • kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.


IX. Platební instrukce

Prodávající přijímá platby od Kupujícího pouze bankovním převodem na účet Prodávajícího. Bankovní spojení - 6653325002/5500

Platba za zboží v hotovosti není možná. Prodávající si vyhrazuje při nákupu nad 5 000 Kč nebo při pochybnostech o solventnosti kupujícího vyžadovat platbu za zakoupené zboží předem.


X. Záruka, reklamace

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na prodávaná vína je poskytována 6 měsíců odpovídající podmínkám vinařskému zákonu 321/2004 Sb. Reklamace vady se uplatňuje vždy v sídle Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a e-mailem doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího. Lhůta pro reklamaci začíná běžet převzetím zboží v sídle Prodávajícího, trvá 30 dní. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu, kompletní výrobek (příklad: pokud výběr obsahuje 6 vín a jedno je rozbité, součástí reklamace musí být všechny vína). Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě.

V případě, že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT


Veškerá data získaná od kteréhokoli zákazníka naší společnosti Fine Wine s.r.o. jsou považována za zákazníkova osobní data a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Fine Wine, s.r.o. čestně prohlašuje, že data shromážděná na základě objednávek produktů nabízených naší společností neprodá ani jiným způsobem neposkytne třetí straně ani našim obchodním partnerům. Dále společnost Fine Wine s.r.o. čestně prohlašuje, že nepoužije tato data k dalším komerčním účelům. Na přání zákazníka bez udání důvodů, veškerá jeho osobní data vymaže ze všech svých databází.
Vína dle oblasti

Vyhledávání

Vyhledávání